POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska uwzględnia wieloletnie starania Unii Europejskiej podejmowane na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych oraz przełamywania granic pomiędzy poszczególnymi państwami. Te dążenia UE mają swoje odbicie również w długookresowym wspieraniu współpracy transgranicznej ze środków Funduszy Strukturalnych. Interreg V-A Republika Czeska – Polska nawiązuje w ten sposób do doświadczeń zdobytych w poprzednich programach realizowanych przy wsparciu środków UE, którymi były Program Phare CBC, Inicjatywa Wspólnotowa Interreg IIIA oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Fundusz Mikroprojektów (FM) jest instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie finansowym, oddziałujących na obszar pogranicza na poziomie lokalnym. Mikroprojekty są ukierunkowane przede wszystkim na sfery rozwoju międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

ZARZĄDZAJĄCY FM
PARTNER WIODĄCY (CZ)

Regionální sdružení územní spolupráci
Těšínského Slezska

Hlavní 1a,
737 01  Český Těšín

http://www.euregio-teschinensis.eu
Tel. +420 558 711 474
Fax. +420 558 711 469

ZARZĄDZAJĄCY FM
PARTNER (PL)

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Regionalnej “Olza”

Rynek 18,
43-400 Cieszyn

http://www.euregio-teschinensis.eu
Tel. +48 33 857 87 20
Fax. +48 33 857 87 21

OBSZAR ADMINISTRACYJNY FM DLA EUROREGIONU
ŚC-TS

czeska część: powiat Karviná, wybrane gminy powiatu Frýdek-Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec,Hnojník

polska część: część powiatu wodzisławskiego: gmina Godów, miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński, część powiatu bielskiego: gminy Jasienica, Jaworze

KWALIFIKOWANI PARTNERZY

Ogólnie obowiązującą zasadą jest, iż Fundusz Mikroprojektów jest przeznaczony dla podmiotów o charakterze non-profit i/lub o charakterze publicznoprawnym. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę poza obszarem działania danego Zarządzającego FM, ale na terenie danego Zarządzającego FM prowadzą działalność. W szczególności dotyczy to administracji publicznej (policja, straż pożarna), uczelni wyższych oraz działających na terenie całego kraju organizacji pozarządowych. Kwalifikowalny wnioskodawca może realizować projekt samodzielnie, względnie za pośrednictwem swoich wyodrębnionych jednostek organizacyjnych – podmiotów realizujących, które nie mogą samodzielnie występować o dofinansowanie (np. szkoły, przedszkola, itp.).

TYPY PROJEKTÓW

W ramach Funduszu Mikroprojektów istnieje możliwość realizacji 3 typów projektów:

  • Aprojekt wspólny z Partnerem Wiodącym
  • Bprojekt partnerski (projekt komplementarny, każdy partner składa odrębny wniosek projektowy)
  • Cprojekt samodzielny (projekt realizowany bez udziału finansowego partnera zagranicznego)

ZASADY WSPÓŁPRACY

Mikroprojekty samodzielne (typ C) i partnerskie (typ B) muszą spełniać 3 kryteria współpracy, natomiast projekty wspólne z Partnerem Wiodącym (typ A) – 4 kryteria współpracy.

Są to:
  • wspólne przygotowanie projektu z partnerem z drugiego państwa,
  • wspólna realizacja projektu z partnerem z drugiego państwa,
  • wspólny personel,
  • wspólne finansowanie projektu przez obie strony.

FINANSOWANIE

Wysokość środków Funduszu Mikroprojektów przypadająca na Mikrobeneficjentów w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko na okres 2014-2020 wynosi 4 855 888,00 EUR.
Struktura finansowania mikroprojektu
po stronie czeskiej:
maks. 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dofinansowane z EFRR
min. 15% z własnych źródeł Mikrobeneficjentów
po stronie polskiej:
maks. 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dofinansowane z EFRR
maks. 5%całkowitych kosztów kwalifikowalnych dofinansowywane z budżetu państwa RP
min. 10% z własnych źródeł Mikrobeneficjentów.

Wysokość dofinansowania z EFRR
Minimalne dofinansowanie (w ramach wszystkich przedmiotowych OP) na mikroprojekt bez PW wynosi 2 000 EUR EFRR, na mikroprojekt z PW: 2 000 EUR EFRR na każdego partnera.

Ze względu na różnorodny charakter mikroprojektów, wprowadzono zróżnicowanie maksymalnej wartości dofinansowania z EFRR w poszczególnych osiach priorytetowych.

W ramach OP 3 i OP 4 maksymalne dofinansowanie dla mikroprojektów bez PW wynosi 20 000 EUR EFRR, natomiast w ramach mikroprojektów z PW: 40 000 EUR EFRR (po 20 000 EUR EFRR na część narodową). Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (odpowiednio 40 000 EUR dla mikroprojektów bez PW i 80 000 EUR dla mikroprojektów z PW).

W ramach OP 2 maksymalne dofinansowanie na mikroprojekt bez PW wynosi 30 000 EUR EFRR, na mikroprojekt z PW 60 000 EUR EFRR (maks. 30 000 EUR EFRR na część narodową). Całkowite wydatki mikroprojektu mogą osiągnąć maksymalnie dwukrotność dofinansowania (odpowiednio: 60 000 EUR dla mikroprojektów bez PW lub 120 000 EUR dla mikroprojektów z PW).

Mikrobeneficjent powinien zapewnić pełne finansowanie realizacji mikroprojektu, przy czym po rozliczeniu właściwy Zarządzający FM przekaże mu zwrotnie kwotę odpowiadającą udziałowi współfinansowania z EFRR w wydatkach kwalifikowalych (maksymalnie do wysokości dofinansowania wskazanego w umowie).

OSIE PRIORYTETOWE

W ramach Funduszu Mikroprojektów istnieje możliwość realizacji projektów w ramach 3 osi priorytetowych. Są to:

  1. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
  2. Edukacja i kwalifikacje
  3. Współpraca instytucji i społeczności

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Partner Wiodący (w przypadku projektu wspólnego z PW – typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego – typ B lub projektu samodzielnego – typ C) wspólnie z pozostałymi partnerami wypełnia wniosek w formie elektronicznej w programie MS2014+. Link na strony internetowe z aplikacją MS2014+ znajduje się na stronach internetowych https://mseu.mssf.cz.

KWALIFIKOWALNE DZIAŁANIA W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

Środki projektu FM przeznaczone na dofinansowanie mikroprojektów można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie mikroprojektów Wnioskodawców kwalifikowalnych (Mikrobeneficjentów), na mikroprojekty, które swoim charakterem realizują priorytety inwestycyjne i osie priorytetowe, które wymienione są we właściwym Dokumencie Programowym i Wytycznych dla Wnioskodawcy. Możliwe jest dofinansowanie mikroprojektów, które realizują OP 2, 3 i 4.

OP 2 – mikroprojekty realizowane w celu zwiększenia inicjatyw rozwoju lokalnego oraz wsparcia podmiotów wspierających usługi lokalne ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie mobilności siły roboczej, działania mające na celu promocje i poprawę dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych.

OP 3 – mikroprojekty ukierunkowane na edukację, kompetencje oraz kształcenie ustawiczne w formie rozwijania infrastruktury edukacyjnej i przygotowania zawodowego; chodzi o mikroprojekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji (w tym nauka języka obcego), a tym samym zwiększanie szans absolwentów na rynku pracy.

OP 4 – wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym poprzez zwiększanie zdolności instytucjonalnych, wspieranie współpracy między obywatelami, instytucjami, itp. w formie krótkoterminowych szkoleń i kursów, spotkania organizacji celowych, nawiązywanie nowych kontaktów i powiązań itp.

PLANOWANY HARMONOGRAM
FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW