POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

INTERREG V-A | 10. POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO

22-23 listopada 2017r. w Hradcu Kralove odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska.
Decyzją Komitetu Monitorującego zatwierdzono projekty w Osiach Priorytetowych 3 i 4. Znalazły się wśród nich kolejne projekty z partnerskim udziałem naszego Stowarzyszenia oraz strony czeskiej Euroregionu: „I-AIR REGION” oraz „Cieszyn/Czeski Cieszyn. INEurope” oraz projekty instytucji z obszaru naszego Euroregionu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 z Jastrzębia-Zdroju, Uniwersytetu Śląskiego z Cieszyna, Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego z Czeskiego Cieszyna i Institutu EuroSchola z Trzyńca.
Dyrektor biura naszego Stowarzyszenia przedstawił uczestnikom posiedzenia tematykę dotychczasowego wdrażania Funduszu Mikroprojektów na pograniczu.
 
Komitet ponadto podjął tematy: ogłoszenia parametrów naborów i korekty harmonogramu już ogłoszonych naborów, zatwierdzenia projektów PT, zmian w Metodologii kontroli i oceny projektów, zasad zmian w naborach i wykorzystania oszczędności w Programie, zmian w zasadach kwalifikowalności wydatków oraz zmian w Planie Ewaluacji Programu.
Więcej informacji: http://pl.cz-pl.eu/komitet-monitorujcy .
 
W pracach Komitetu Monitorującego SRiWR „Olza” reprezentują: Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna oraz Dyrektor Biura naszego Stowarzyszenia Bogdan Kasperek, który wziął udział w posiedzeniu.SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno,prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twojądobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danychosobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno,zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronieinternetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwojui Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel.338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numeremtelefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczanew formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione,tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treściąprzesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnychroszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym napodstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych napodstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okresniezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszeniezastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okreswymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a takżeprowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencjąich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4polityki prywatności.