POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

CYKLO-PROJEKT | 2. FORUM ADMINISTRACYJNO-POLITYCZNE I GRUPA ROBOCZA PROJEKTU

Dzisiaj, 11 stycznia w Cieszynie odbyło się drugie spotkanie członków Forum Administracyjno-Politycznego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko- czeskim”.
W pierwszej części spotkania otwartego przez Dyrektora IRT Macieja Zatheya, Burmistrza Cieszyna Ryszarda Macurę oraz Prezesa Stowarzyszenia „Olza, wójta Jasienicy Janusza Pierzynę, przeprowadzona została dyskusja uczestników na temat przyszłych możliwości i sposobów wdrażania efektów projektu, zaś w szczególności powstania projektowanej długodystansowej trasy rowerowej wzdłuż pogranicza polsko-czeskiego. W drugiej części zostały przedstawione informacje dotyczące projektu oraz wdrażanych już inicjatyw rowerowych, m.in. tych które realizujemy w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, które zebranym zaprezentował dyrektor biura Stowarzyszenia „Olza” Bogdan Kasperek.

Organizacja Forum była kolejną, dobrą okazją do promocji Cieszyna oraz całego przygranicznego regionu, w zakresie turystyki rowerowej i nie tylko. Zaprezentowanie walorów turystycznych regionu w oparciu o sieć szlaków rowerowych, to jedno z głównych założeń organizacji drugiego Forum, obok promocji projektu, propagowania jego celów m.in. poprzez zaangażowanie lokalnych przedstawicieli władz oraz polityków we współpracę przy wdrażaniu działań wspierających rozwój turystyki rowerowej pogranicza polsko-czeskiego.  

Wcześniej, na swoim kolejnym spotkaniu spotkała się Grupa robocza projektu, by kontynuować konsultacje przebiegu długodystansowej trasy rowerowej, której zaprojektowanie będzie jednym z głównych efektów wspólnego projektu.

Przypomnijmy, że Fora Administracyjno-Polityczne to jedna z wielu form działalności projektu pn.:  „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko - czeskim”, zarejestrowanego pod numerem CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076, którego Partnerem Wiodącym jest Województwo Dolnośląskie - Instytut Rozwoju Terytorialnego, natomiast Partnerami obok Stowarzyszenia ‘Olza - jedynego przedstawiciela z województwa śląskiego - są Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Powiat Ząbkowicki, Asociace Měst Pro Cyklisty, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Nadace Partnerství, Region Orlicko-Třebovsko oraz Královéhradecký kraj. Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych opartej na wypracowanej w ramach projektu Koncepcji. Partnerzy już od początku roku współdziałają skutecznie wprowadzając w życie zaplanowane formy aktywności projektowej, organizując kolejne spotkania członków powstałych w ramach projektu Grupy Roboczej, Mobilnego Punktu Doradczego czy wspomnianego wcześniej Forum Administracyjno-Politycznego.SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno,prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twojądobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danychosobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno,zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronieinternetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwojui Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel.338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numeremtelefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczanew formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione,tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treściąprzesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnychroszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym napodstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych napodstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okresniezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszeniezastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okreswymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a takżeprowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencjąich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4polityki prywatności.