POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

i-AIR-REGION | INAUGURACYJNE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

Dzisiaj, 18 stycznia w Ostrawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Partnerów projektu „i-AIR REGION”. W pierwszej części spotkania zaprezentowali się poszczególni Partnerzy, a także uporządkowane zostały organizacyjne i formalne kwestie współpracy. W drugiej części analizie poddany został harmonogram działań w pierwszym półroczu tego roku.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali na spotkaniu dyrektor biura Bogdan Kasperek oraz specjaliści Małgorzata Malaka i Agnieszka Olszewska.

Projekt ma na celu pogłębienie współpracy między instytucjami sektora publicznego w zakresie ochrony środowiska, w szczególności polsko-czeskiej harmonizacji procedur dotyczących ochrony i poprawy jakości powietrza w regionie o najgorszym stopniu zanieczyszczenia atmosfery w Europie. Wdrożenie wyników projektu umożliwi instytucjom zharmonizowanie procedur oraz zwiększenie odpowiedzialności osobistej społeczeństwa poprzez systematyczną edukację i podnoszenie poziomu świadomości na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Realizacja projektu umożliwi wymianę doświadczeń w administracji publicznej na poziomie regionalnym celem utworzenie regionalnych instrumentów legislacyjnych dla poprawy jakości powietrza.  

Liderem tego wspartego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska projektu jest Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., partnerami zaś: SRiWR ‘Olza’, RSTS, Moravskoslezský kraj, Województwo Śląskie, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno,prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twojądobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danychosobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno,zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronieinternetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwojui Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel.338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numeremtelefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczanew formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione,tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treściąprzesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnychroszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym napodstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych napodstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okresniezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszeniezastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okreswymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a takżeprowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencjąich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4polityki prywatności.