POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

ProUE | ProEU | EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI: 15 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ - CZAS PODSUMOWAŃ

Sala Cieszyńskiego Ośrodka Kultury “Dom Narodowy” 6 czerwca br. była miejscem konferencji podsumowującej 15-letnią obecność Polski i Republiki Czeskiej w strukturach Unii Europejskiej. Uroczystość otworzyli Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Zastępca Burmistrza Czeskiego Cieszyna Vít Slováček oaz Współprzewodnicząca Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Adminisracji Joanna Tomasini-Lewandowska. Konferencję poprowadzili Dyrektorzy polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek i Tomáš Balcar.
Podczas zdarzenia podsumowano działalność Euroregionu i polsko-czeską współpracę euroregionalną prowadzoną przez ostatnie 15 lat oraz zaprezentowano filmy poświęcone Euroregionowi oraz Funduszowi Mikroprojektów. Wręczono także wyróżnienia dla mikrobeneficjantów Funduszy Mikroprojektów Interreg na polsko-czeskim pograniczu czyli EURO-NAJki.
Konferencję poprzedziła terenowa wizyta pokazująca rezultaty realizacji programu “Ogród dwóch brzegów” na nabrzeżach Olzy w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie. Towarzyszyły jej także wystawy podsumowujące 20 lat naszego Euroregionu oraz prezentujące projekty realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na pograniczu śląsko-morawskim. Zebrani w sali Domu Narodowego wysłuchali także okolicznościowego koncertu Michała Kasztury i Edyty Cymer.

Zdarzenie to poprzedziło dwudniowe (6-7 czerwca), jubileuszowe 25. posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które tym razem zagościło w Cieszynie. Jej obradom przewodniczyli Joanna Tomasini-Lewandowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Tomáš Kafka, Dyrektor Departamentu Państw Europy Środkowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.
W wystąpieniach inauguracyjnych Współprzewodniczący Komisji, witając uczestników posiedzenia, zaznaczyli że w 2019 roku mija 25 lat od podpisania Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o Współpracy Transgranicznej z dnia 8 września 1994 roku i podkreślili, że jubileusz ten pokrywa się w tym roku z XXV posiedzeniem Komisji. Zwrócili uwagę, iż wieloletnie relacje  udowodniły, że dobra współpraca podmiotów szczebla rządowego z podmiotami lokalnymi przynosi wymierne, dobre efekty. Współprzewodniczący Komisji nawiązali również do 15. rocznicy członkostwa Polski i Czech w Unii Europejskiej, które otworzyło przed Warszawą i Pragą nowe możliwości współpracy w wymiarze europejskim.  
Uczestników posiedzenia Komisji powitali: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Pradze Barbara Ćwioro, Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie Ivan Jestřáb, Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Czeskiego Cieszyna Gabriela Hřebačková oraz oraz Przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński, Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna.
Po inauguracji posiedzenia przewodniczący grup roboczych Komisji spotkali się w celu omówienia efektów współpracy w okresie od poprzedniego posiedzenia Komisji oraz uzgodnili tematy i zadania, które będą realizowane w okresie do kolejnego posiedzenia Komisji. Swoje spotkanie odbyła także Grupa robocza ds. współpracy euroregionalnej, którą aktywnie współtworzy i Euroregion Śląsk Cieszyński.
W części jubileuszowej posiedzenia przedstawiciele naszego Euroregionu przedstawili informację dotyczącą rekomendacji dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego w dziedzinie ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego powstałych w ramach projektu „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim”. Spotkało się to z żywym zainteresowaniem uczestników posiedzenia.
 
Po podpisaniu protokołu z obrad, na zakończenie jubileuszowego posiedzenia Komisji osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz rozwoju polsko-czeskiej współpracy transgranicznej wręczono okolicznościowe podziękowania. Jedno z nich z nich przypadło Euroregionowi Śląsk Cieszyński.Działanie stanowiło element realizacji projektu “ProUE | ProEU” ubiegającego się o dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno,prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twojądobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danychosobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno,zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronieinternetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwojui Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel.338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numeremtelefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczanew formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione,tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treściąprzesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnychroszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym napodstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych napodstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okresniezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszeniezastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okreswymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a takżeprowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencjąich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4polityki prywatności.