POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

INTERREG V-A | ZESTAWIENIE PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH NA 7. POSIEDZENIU EKS

Informowaliśmy już, że 18 lipca br. w Czeskim Cieszynie odbyło się 7. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostało w ramach osi priorytetowej 2 - 4 projekty (w tym 1 rezerwowy), w ramach osi priorytetowej 3 - 1 projekt oraz w ramach osi priorytetowej 4 - 15 projektów (w tym 6 rezerwowych), spośród złożonych do rozpatrzenia na to posiedzenie Komitetu.

Listy zatwierdzonych projektów wraz z przyznanymi kwotami dofinansowania zamieszczamy na stronie www.interreg.olza.pl w Aktualnościach i zakładce: POBIERZ oraz są do pobrania tutaj.

Przypominamy też obowiązującą Procedurę administrowania projektami z listy rezerwowej:
“Umowa o dofinansowanie projektu, który jest przez EKS rekomendowany do dofinansowania z EFRR, zostanie podpisana tylko w przypadku, gdy będą dostępne środki na współfinansowanie.
Projekty zatwierdzone jako rezerwowe trafiają na listę projektów rezerwowych odpowiednio do miejsca złożenia wg Osi priorytetowej w kolejności według otrzymanej punktacji. Umowy o dofinansowanie tych projektów podpisywane są w miarę gromadzenia środków z oszczędności dla danego posiedzenie EKS wg Osi priorytetowej.
Wnioskodawca ma prawo wycofania projektu i złożenia go ponownie, ale taki projekt jest administrowany jak nowo złożony projekt.
W przypadku, gdy jedna z części projektu partnerskiego (typu B) została umieszczona na liście projektów rezerwowych, przed podpisaniem Umowy należy złożyć Oświadczenie, że Partner projektu, którego projekt znajduje się na liście projektów rezerwowych będzie uczestniczył we wszystkich działaniach drugiej części projektu komplementarnego, do których zobowiązał się we wniosku projektowym.”SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT