POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

INTERREG V-A | SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW FM

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych. Wnioskodawcy, którzy złożą swoje wnioski do osi priorytetowych 2 i 3 do 31 października br. mogą oczekiwać decyzji o udzieleniu dofinansowania najdalej w lutym 2020r.
 
Projekty można składać w następujących osiach priorytetowych:
- OP 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
- OP 3 - Edukacja i kwalifikacje,
- OP 4 - Współpraca instytucji i społeczności.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.interreg.olza.pl .
 
Zainteresowanych Wnioskodawców raz jeszcze zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w środę 16 października br. w Cieszynie (siedziba SRiWR „Olza” – Euroregionu ŚC, sala szkoleń, 2. piętro, Rynek 18): godz. 11:00, tematyka - partnerstwo projektowe i inspirujące projekty (etap 1); godz. 11:30, tematyka - informacje podstawowe o Programie, w tym m.in. Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu (etap 2); godz. 13:00, tematyka -  aplikacja internetowa MS 2014+ (etap 3).
Prosimy (w miarę potrzeby i możliwości) o przybycie z własnym laptopem (zostanie udostępniony sygnał WiFi).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną lub telefonicznie (e-mail: bogdan.kasperek@olza.pl lub tel. 33/8578720) do godz. 16.00 we wtorek 15 bm. (po tej godzinie zgłoszenia nie będą już przyjmowane – ograniczenia sali).
W przypadku większego zainteresowania ze strony potencjalnych Wnioskodawców zastrzegamy sobie zmianę miejsca szkolenia. Informacje o ewentualnej zmianie podamy na naszych stronach internetowych najdalej we wtorek 15 bm.
 
Przypominamy, że obowiązuje aktualnie 4.1 wersja Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami (do pobrania z zakładki POBIERZ na www.interreg.olza.pl). Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i dalszą pracę w przygotowywaniu wniosków projektowych zgodnie z tą wersją Wytycznych… (dotyczy to także wzorów załączników).
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły przypominamy o konieczności zarejestrowania się w systemie informatycznym na stronie https://mseu.mssf.cz tak, aby wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach były już użytkownikami tego systemu.
 SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno,prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twojądobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danychosobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno,zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronieinternetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwojui Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel.338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numeremtelefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczanew formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione,tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treściąprzesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnychroszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym napodstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych napodstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okresniezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszeniezastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okreswymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a takżeprowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencjąich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4polityki prywatności.