POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

INTERREG V-A | PODPIS WNIOSKU DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

W związku z prawdopodobieństwem, że część Wnioskodawców z polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński zamierza upoważnić Zarządzającego FM do podpisania składanych przez siebie wniosków projektowych (do 31 bm.) informujemy, że upoważnienie dla przedstawiciela Zarządzającego FM Dyrektora  Bogdana Kasperka należy przekazać (faksem, skan na e-mail lub osobiście) do Naszego Biura do czwartku 18 paździenika br. Upoważnienie prosimy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 14 do Wytycznych dla Wnioskodawcy (do pobrania na stronie internetowej www.interreg.olza.pl w zakładce POBIERZ. DOKUMENTY, PREZENTACJE w części MATERIAŁY POMOCNICZE). Wraz z upoważnieniem prosimy o przekazanie Dokumentu upoważniającego do reprezentowania podmiotu tak, aby Zarządzający FM mógł sprawdzić poprawność upoważnienia. W przypadku przekazania dokumentów osobiście lub faksem, prosimy o przesłanie dodatkowej informacji pocztą elektroniczną.
Po otrzymaniu maila od Zarządzającego FM informującego o poprawności upoważnienia oraz przekazującego login (nazwę użytkownika) pracownika Zarządzającego FM, Wnioskodawca nadaje pracownikowi Zarządzającego FM funkcję Sygnatariusza (Ci z Państwa, którzy udostępnili mu wcześniej projekt „do odczytu“ muszą zmienić tę funkcję). Następnie w zakładce „Pełnomocnictwa“ wybieramy użytkownika („Agent“), który ma dostęp do wniosku i udzielamy mu pełnomocnictwa do podpisania wniosku projektowego (Žádost o podporu) poprzez przycisk „Wybierz inicjacji obiektu“. Jako termin udzielonego pełnomocnictwa podajemy od daty planowanego sfinalizowania wniosku projektowego do ostatniego dnia rzeczywistej realizacji projektu wg harmonogramu. W tej zakładce również dodajemy wersję elektroniczną upoważnienia (skan). W zakładce „Identyfikacja projektu“ prosimy również sprawdzić, czy zaznaczona została opcja „podpisuje jeden sygnatariusz" (warunek konieczny podpisania wniosku przez pracownika Zarządzającego FM).
Dopiero po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu, projekt można sfinalizować. Po sfinalizowaniu projektu w systemie MS2014+ (pojawi się nowa zakładka „Podpis wniosku“). Prosimy o poinformowanie drogą elektroniczną Zarządzającego FM, że projekt został sfinalizowany i jest gotowy do podpisu (wzór maila poniżej).
 
Szczegóły (w tym ewentualne odstępstwa lub zmiany w procedurze postępowania) będą przekazywane bezpośrednio do zainteresowanych drogą elektroniczną.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej www.interreg.olza.pl w zakładce POBIERZ. DOKUMENTY, PREZENTACJE znajduje się folder z aktualnymi Materiałami pomocniczymi (w tym wzór Szczegółowego budżetu i Specyfikacji zakupów i usług oraz Wskazówki do uzupełniania wniosku projektowego i Zestawienie załączników do wniosku). Dodatkowo znajduje się w nim Załącznik nr 14 Wzór upoważnienia do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez polskiego Zarządzającego FM, a także koncepcja „Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński – studium“, na którą m.in. mogą się Państwo powoływać w odpowiedniej części wniosku projektowego.Wzór maila informującego o sfinalizowaniu wniosku projektowego:
Informuję, że wniosek projektu o dofinansowanie pn. ….. został sfinalizowany w systemie MS2014+ i jest gotowy do podpisu, w związku z czym prosimy o jego podpisanie podpisem elektronicznym w imieniu i na rzecz Partnera Wiodącego/Wnioskodawcy …. .SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno,prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twojądobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danychosobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno,zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronieinternetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwojui Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel.338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numeremtelefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczanew formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione,tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treściąprzesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnychroszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym napodstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych napodstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okresniezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszeniezastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okreswymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a takżeprowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody,w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencjąich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4polityki prywatności.