POBIERZ
DOKUMENTY
PREZENTACJE

AKTUALNOŚCI

InfoSpace, czyli przestrzeń do zarządzania informacją transgraniczną i współpracy na pograniczu polsko-czeskim

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska oraz Stowarzyszenie Člověk na hranici, z.s. zakończyło realizację partnerskiego projektu "InfoSpace", którego celem było podniesienie poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a także stworzenie przestrzeni do  kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną na rzecz instytucji i społeczności regionu przygranicznego z wykorzystaniem dotychczasowych długoletnich doświadczeń ze współpracy prowadzonej przez partnerów projektu w wymiarze polsko-czeskim, jak i międzyregionalnym - z pograniczem francusko-niemieckim.

Projekt był odpowiedzią na potrzeby związane z rozwijaniem i doskonaleniem narzędzi i metod pracy w odniesieniu do współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, biorąc pod uwagę sprawdzone rozwiązania zastosowane na pograniczu francusko-niemieckim. W tym celu partnerzy projektu odbyli wirtualne wideowizyty, które stały się inspiracją do zarządzania szeroko rozumianą informacją transgraniczną i transnarodową w odniesieniu do potrzeb istniejących w polsko-czeskim pograniczu, w tym na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W ramach projektu zaktualizowana została także strategia dotycząca współpracy terytorialnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński, co pozwoli na systemowe podejście do inicjowania i wdrażania przyszłych aktywności transgranicznych przez polskie i czeskie samorządy oraz ich jednostki organizacyjne, a także pozostałe podmioty zainteresowane polsko-czeską współpracą. Strategia uwzględnia również aspekt związany ze zmieniającymi się warunkami prowadzonej współpracy, zwłaszcza zagrożeń epidemiologicznych. Elementem wspierającym konsultację prac nad strategią były warsztaty dla przedstawicieli wyżej wspomnianych grup. Opracowana w języku polskim i czeskim strategia pozwoli na podniesienie poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie. Ze strategią wiąże się także wydanie publikacji TRANSCARPHATICA, której tematyka dotyczy m.in. zagadnień związanych z planowaniem, finansowaniem i realizacją współpracy transgranicznej zwłaszcza w odniesieniu do nowego okresu programowania 2021-2027, a także zmian jakie na pograniczu polsko-czeskim wywarła epidemia COVID-19. Ósmy tom naukowej serii wydawniczej „TRANSCARPATHICA” powstał przy współpracy Stowarzyszenia „Olza” oraz branżowej Komisji Polskiej Akademii Nauk pod redakcją profesora Akademii WSB Łukasza Wróblewskiego.

W celu osiągnięcia wszystkich celów transgranicznego projektu wymagane była także modernizacja nowych pomieszczeń wchodzących w skład siedziby SRiWR „Olza” w Cieszynie oraz zaplecza do prowadzenia działalności transgranicznej znajdującego się w siedzibie RSTS. Przyczyniły się one do poprawy warunków do prowadzenia polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, m.in. w zakresie obsługi i organizowania warsztatów dla samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących z Euroregionem, w tym wdrożeniu nowoczesnych form komunikacji, które wymagały zakupu profesjonalnego sprzętu wideokonferencyjnego.

Projekt „InfoSpace” dofinansowany jest ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, realizowanego wspólnie przez polską i czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz stowarzyszenie Człowiek na granicy.


SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TSPOWRÓT